INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Niniejsza informacja jest wykonaniem obowiązku informacyjnego nałożonego przez art. 13 oraz art. 14 RODO. Wymienione przepisy nakładają na administratora danych osobowych obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, przy czym art. 13 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, natomiast art. 14 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą.

Mając powyższe na uwadze, informujemy Pana/Panią, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka AMA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Ul. Matuszewskiej 14 bud. 11, 03-876 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 414613, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznogo Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres poczty elektronicznej: kontakt_rodo@ama.waw.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, w związku z wykonywaniem umowy a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wykonywanie przez Spółkę działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto z uwagi na fakt, że administrator jest częścią Grupy Kapitałowej DELKO S.A. prawnie uzasadnionym interesem są wewnętrzne cele administracyjne, w szczególności kontrola zarządcza. Przetwarzanie danych o naszych Klientach, po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, analityczne i statystyczne.
 3. W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e – mail, nr rachunku bankowego, NIP, PESEL, natomiast dane osobowe Pana/Pani przedstawicieli, w tym pracowników, będą przetwarzanie w następującym zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e – mail.
 4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Spółkę przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt.3 powyżej.
 5. Pana/Pani dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
  1. obsługa płatności,
  2. księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
  3. przekazywanie w ramach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DELKO S.A. (aby dowiedzieć się jakie Spółki wchodzą w skład Grupy Kapitałowej, kliknij TUTAJ),
   • Ama sp. z o. o. - ul. Matuszewska 14 bud. 11, 03-876 Warszawa
   • Cosmetics RDT Sp. z o. o. - ul. Nowogrodzka 153J, 18-400 Łomża
   • Delko Esta sp. z o. o. - ul. Kochanowskiego 23, 73-110 Stargard
   • Delko Otto sp. z o. o. - ul. Kilińskiego 51, 27-400 Ostrowiec Św.
   • Delko S. A. - ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem
   • Delkor Sp. z o. o. - ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź
   • Doktor Leks Sp. z o. o. - ul. Klecińska 5, 54 - 413 Wrocław
   • Frog MS Delko sp. z o. o. - ul. Biskupińska 5a, 30-732 Kraków
   • Nika sp. z o. o. - ul. Rolna 6, 25-419 Kielce
   • RHS Sp. z o. o. - Ul. Warszawska 43, 98-300 Wieluń
  4. serwisowanie oprogramowania komputerowego,
  5. usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy,
  6. kampanie marketingowe.
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
 8. Pana/Pani dane osobowe zostały przez Spółkę pozyskane z następującego źródła: w związku z realizacją umowy.
 9. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych Spółki) oraz w formie papierowej.
 10. Spółka oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
 11. Mając na uwadze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
  1. żądania od Spółki dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
  3. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  4. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 

Przedsiębiorstwo Handlowe
AMA sp. z o.o.
Ul. Matuszewska 14 bud. 11
03-876 Warszawa
NIP 113-14-37-554
REGON 012459380
tel. 22 332 35 50
biuro@ama.waw.pl

Sekretariat:
biuro@ama.waw.pl

Dział Obsługi Klienta:
Sprzedaż i obsługa klienta:
tel.: 22 332 35 53

bezpłatna infolinia do składania zamówień:
tel.: 800 88 35 50

Przyjęcia towarów:
tel.: 22 332 35 54
tel.: 22 332 35 55

Specjalista ds. promocji
Elżbieta Piątkowska
tel.: 663 885 565>

Dyrektor ds. zakupów
Dorota Przybytniak
tel.: 663 885 564